Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

สรจ.พิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562

pll_content_description

สรจ.พิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ

กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562

TOP