Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

รายงานผลการจัดทำดัชนี้ชีวัดคุณภาพชีวิตแรงงงานนอกระบบ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

TOP