Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจสถานประกอบการครั้งที่ 5/2565

pll_content_description

TOP