index ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชน

136

แบบรายงานผลการสำรวจควำมพึงพอใจการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2565

136

แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

135

ข้อมูลผู้บริหาร

135

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

174

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

174

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

174

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

174

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
173

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
172
TOP