index ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ไทย – สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพิจิตร

แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจกำรให้บริกำรประชำชน

137

แบบรายงานผลการสำรวจควำมพึงพอใจการให้บริการประชาชน ปี พ.ศ.2565

137

แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการประชาชน

136

ข้อมูลผู้บริหาร

136

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

175

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

175

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

175

การคุ้มครองสิทธิประโยชน์

175

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
174

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

  • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000 บาท และที่ดิน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 1,000,000 บาท
173
TOP