แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร

            เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวรพันธุ์   สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดพิจิตร และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัดพิจิตร และเวลา 14.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2561 เพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร  โดยนายสุชัย  ชาญวิกย์การแรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร