แบบสอบถามรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ปี2561