รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน)