สรจ.พิจิตร ฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร

      เมื่อวันจันทร์ที่ 18  มิถุนายน 2561  นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร   เป็นประธานปิดการฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์ราชการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการรับมือกับสถานการณ์หากเกิดอัคคีภัย เตรียมความพร้อมสำหรับเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชิ้นให้สามารถใช้การได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุ การซักซ้อมทำความเข้าใจในการอพยพบุคลากรในศูนย์ราชการโดยไม่ให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างเกิดเหตุ โดยนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลากลางจังหวัดพิจิตร