สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

      วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ รุ่นที่ 15/2561 สาขาการประกอบอาหารไทย และ รุ่นที่ 16/2561 สาขาการทำขนมไทย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ “เพื่อสร้างงาน  สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต” ณ อาคารทำการเกษตรชาวนา หมู่ที่ 2 ตำบล วังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้บรรยายภารกิจของหน่วยงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ บริการด้านต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ