ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร

 วันอังคารที่  12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัด (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดพิจิตร เพื่อมอบแนวทางการปฏิราชการ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งหารือเร่งรัดการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของกระทรวงแรงงานและจังหวัดพิจิตรในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561