จังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต ณ ศาลาวัดกำแพงดิน ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร