การประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.  นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร ประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นของจังหวัด และ เวลา 14.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุม ประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2561 (ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2561 และแผนปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 2561 ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร