รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม - ธันวาคม)