การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561)

       วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร  เป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 3 ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานเดือนธันวาคม 2560 / แผนปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2561และหารือเรื่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาขีดความสามารถกลุ่มผู้ใช้แรงงาน กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบกิจการจำนวน 15 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 300 คน และแรงงานนอกระบบ จำนวน 15 รุ่นๆ ละ 20 คน รวม 300 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิต