ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจติดตามตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร

      วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุม          คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตรและออกตรวจติดตามตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร โดยมี จนท.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร / จนท.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ /ผู้แทนกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร/จนท.ปศุสัตว์พิจิตร/จนท.ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร และผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิจิตร ร่วมบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการ จำนวน  5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมือง ประเภทสถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 1 แห่ง สิ่งทอ 2 แห่ง ค้าวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง และอู่ซ่อมรถ 1 แห่ง มีลูกจ้างที่ได้รับการตรวจ จำนวน 113  คน แยกเป็นคนไทย  108   คน ต่างด้าว  คน ทั้งนี้  จากการตรวจฯ ไม่พบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน