พิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดพิจิตร

 วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานพิธีเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนจังหวัดพิจิตร และเยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วยคลีนิกแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน กลุ่มผ้าด่นมือโชว์ และจำหน่ายโดยผู้รับการฝึกอบรมจากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานพิจิตร การรับสมัครงานและให้คำปรึกษาตำแหน่งงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตรการรับสมัครและชำระเงินสมทบประกันสังคม มาตรา ๔๐ การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแรงงานนอกระบบ การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระมีประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีนายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมงาน ณ วัดสำนักขุนเณร ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร