ตาราง ปปช.

ตาราง ปปช.

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

        - จ้างเหมาบุคลากร
       
- ครุภัณฑ์สำนักงาน

        - จ้างเหมาทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการป้องการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร

           - โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

           - โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
        - โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานกิจกรรมประชุมอาสาสมัครแรงงาน
        - โครงการเสริมสร้างธรรมภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ
        - โครงการประเมินผลอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด 
        - โครงการสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2561