ตาราง ปปช.

ตาราง ปปช.

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

        - จ้างเหมาบุคลากร
        - ครุภัณฑ์สำนักงาน