จังหวัดพิจิตร จัดประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร