งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร เดือนสิงหาคม 2560