รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตรไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน - มิถุนายน)