วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์กระทรวงแรงงาน 
 
 แรงงานมีผลิตภาพสูง มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
  วิสัยทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

          เป็นองค์กรที่ทันสมัยในการเสนอแนะนโยบายส่งเสริมและประสานการทำงานกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้แรงงานและผู้ด้อยโอกาสมี ศักยภาพในการแข่งขัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมมาตรฐานสากล

 
 พันธกิจ 

   
- พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้ 
- จัดเตรียมกำลังคนให้มีความพพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุก ภาคส่วน 
- เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี 
- พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ