อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

 

 

>>>>>อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
 

 >>>>>อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)