อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

 ตารางอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ 

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๙)

ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

 

 

>>>>>อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ