ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2562