การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2562