ประกาศสำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร เรื่องเชิดชูเกียรติบุคคล ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562