รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดพิจิตร ไตรมาส 2 ปี 2562 เมษายน - มิถุนายน)