สรจ.พิจิตร เข้าพบหารือผู้บริหาร สปก. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าพบหารือผู้บริหารบริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การร่วมเป็นเครือข่ายเข้าร่วมประกวดและนำเสนอผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับภาคเหนือ โดยมีผู้แทนบริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด  สาขาพิจิตร ร่วมให้คำปรึกษา แนะนำและเป็นพี่เลี้ยงในการนำเสนอดังกล่าว โดยคุณกนิษฐา   ศรีสะอาด ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคณะ ให้การต้อนรับ ณ บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร