สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่อำเภอสามง่าม และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน