สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้ นางสาวเยี่ยมวิมล พาอินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอโพทะเล เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอโพทะเลบึงนาราง และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด โดยรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน จำนวน 5 แห่ง ในเขตพื้นที่อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร