สรจ.พิจิตร ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562