ข่าวกิจกรรม

เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการถักรองเท้าและหมวกจากเชือกร่ม
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร หลักสูตรการทำเปลจากผักตบชวา
ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการสานโตกด้วยทางมะพร้าว
ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร
จัดประชุมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดพิจิตร
สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก ในประเด็นการดำเนินนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่พิจิตร
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมตรวจเยี่ยมสังเกตการณ์ การขับเคลื่อนชุดปฏิบัติการตำบล (Kick off) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิจิตร เยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้าหมายอาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายในจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายสถานประกอบการในจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร จัดงาน“เติมรักวันวาน ย่านเก่าวังกรด ฉลองสมรสบึงสีไฟ ปี 2”
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงาน และติดตามผลงานของอาสาสมัครแรงงาน
แรงงานจังหวัดพิจิตร เยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร นำเสนอผลงานการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2562 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2562)
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดพิจิตร เพื่อจัดบริการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจติดตามตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้สบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1