ข่าวกิจกรรม

พิจิตร ดำเนินกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ รุ่นที่ 2/2561 สาขาการทำขนมไทย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
จังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต
ประชุมกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
การประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดพิจิตร รับการตรวจประเมินให้คะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE
“แรงงานพิจิตรร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตสุขสันต์ สานฝันไทยนิยมยั่งยืน”
โครงการ “พิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่าน”
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 จังหวัดพิจิตร
ตักบาตรรับอรุณ จังหวัดิพจิตร
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ)
ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร หลักสูตรการการทำเปลจากผักตบชวา
ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการทอเสื่อกก
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการถักตะกร้าด้วยเชือกร่ม
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจติดตามตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ