ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ การหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัด
การประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือ)
การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านอาชีพจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือ)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2561
สรจ.พิจิตรเข้าพบหารือผู้บริหารสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
สรจ.พิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
" Bike อุ่นไอรัก จังหวัดพิจิตร "
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก จังหวัดพิจิตร“ จากห้างสรรพสินค้า/สถานประกอบกิจการ ในจังหวัดพิจิตร
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพิจิตร
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ณ พื้นที่จังหวัดพิจิตร
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2562-2564 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สรจ.พิจิตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดพิจิตร
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 ระดับจังหวัด