ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม โครงการ “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร ติดตามและเตรียมความพร้อมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมและประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทนันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่บรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่บรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาทักษะอาชีพระดับจังหวัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
สรจ.พิจิตรประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 และติดตามผลงานของอาสาสมัครแรงงานอำเภอสามง่าม
สรจ.พิจิตร จัดประชุมชี้แจงแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ปี 2561 และติดตามผลงานของอาสาสมัครแรงงานอำเภอเมือง
สรจ.พิจิตร ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561
สรจ.พิจิตร ร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนมิถุนายน 2561