ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประสานการฝึก และการรวมกลุ่มฝึกให้กับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่บรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัด และ คณะทำงานจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร
ซักซ้อมการทำการแสดงความเคารพในงานพิธีต่างๆ
สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่ประสานการฝึก และรวมกลุ่มฝึกให้กับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรจ.พิจิตร ร่วมงานแถลงข่าว และพิธีเปิด “เทศกาลชมดอกกระเจียว (ยักษ์) บานที่บ้านเขาโล้น”
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
สรจ.พิจิตร จัดประชุมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ. พิจิตร ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561)
สรจ.พิจิตร เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้าฝึกอบรมตาม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ”
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิด – ปิด งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สู่ความเป็นหนึ่ง จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2561
สรจ.พิจิตร เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานแก่ผู้เข้าฝึกอบรมตาม “โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ”