ข่าวกิจกรรม

ประชุมกรมการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”
การประชุมพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จังหวัดพิจิตร รับการตรวจประเมินให้คะแนน ชมรม TO BE NUMBER ONE
“แรงงานพิจิตรร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ชีวิตสุขสันต์ สานฝันไทยนิยมยั่งยืน”
โครงการ “พิจิตรอาสาพัฒนาริมน้ำน่าน”
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2561
พิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล่าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 จังหวัดพิจิตร
ตักบาตรรับอรุณ จังหวัดิพจิตร
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ)
ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร หลักสูตรการการทำเปลจากผักตบชวา
ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการทอเสื่อกก
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร หลักสูตรการถักตะกร้าด้วยเชือกร่ม
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร และออกตรวจติดตามตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดพิจิตร
เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ
ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดพิจิตร หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพิจิตร
การตรวจราชการรอบที่ 2 (Progress Review) พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร