ข่าวกิจกรรม

จังหวัดพิจิตร ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิชัย คงรัตนชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 3
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2561
สรจ.พิจิตร บรรยายภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
การประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรจ.พิจิตร จัดกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน) ครั้งที่ 7/2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE" ประจำปี 2561 และร่วมให้กำลังใจบริษัทนันยางการ์เม้นท์ จำกัด สาขาพิจิตร
สรจ.พิจิตร บรรยายภารกิจหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้เข้ารับฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ระดับจังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 7/2561 (ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมซักซ้อมการเตรียมการเข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปี 2561
สรจ.พิจิตร ร่วมฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่1/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
สรจ.พิจิตร จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)
สรจ.พิจิตร ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา อนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ในคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด ครั้งที่ 1/2561
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของชมรม TO BE NUMBER ONE