ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่อำเภอตะพานหิน และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน
สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่ และดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน
สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่อำเภอสากเหล็ก/อำเภอวังทรายพูน และดำเนินกิจกรรม อาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน
พิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาขีดความสามารถสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562
สรจ.พิจิตร จัดประชุมกลุ่มย่อยอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2562
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรจ.พิจิตร ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมมาตรการลดและคัดแยกขยะ มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2562
เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562