ข่าวกิจกรรม

สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนมิถุนายน 2561
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ. พิจิตร ตรวจสถานประกอบกิจการ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมพบปะส่วนราชการ “สภากาแฟชาละวัน” ครั้งที่ 6/2561
สรจ. พิจิตร ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2561
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
แรงงานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน
สรจ.พิจิตร ฝึกซ้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยศูนย์ราชการจังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่รณรงค์ ส่งเสริม การจัดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 6/2561 (ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง) ครั้งที่ 122/2560-2561
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร
พิจิตร ดำเนินกิจกรรมการฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ รุ่นที่ 2/2561 สาขาการทำขนมไทย ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
จังหวัดพิจิตร เปิดกิจกรรมฝึกอาชีพเสริมเพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต