ข่าวกิจกรรม

แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2563
สรจ.พิจิตร พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง"
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน
สรจ.พิจิตร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร)
แรงงานจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ให้คำปรึกษา และแนะนำสิทธิประโยชน์แรงงานไทย เพื่อขอรับเงินประกันสังคม (โกซี่)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทยจังหวัดพิจิตร
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ตุลาคม 2562
การประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2562
การประชุมเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562
โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนตุลาคม 2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ได้ส่งมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษี ปี 2561 ให้แก่แรงงานไทยที่เคยเดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรรับอรุณ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2562 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 10/2562 (ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5
ประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตรครั้งที่ 1/2563
จังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการระดับพื้นที่ตามโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเครือข่ายประกันสังคมภาคสมัครใจเข้มแข็ง (SSO Star Service Award 2019)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดงานวันความปลอดภัย (Safety Day) ประจำปี 2562 บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด