ข่าวกิจกรรม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตร เมืองยิ้ม” ประจำปีงบประมาณ 2561
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดพิจิตร (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2561
สรจ.พิจิตร ให้คำปรึกษา และ รับเรื่องสิทธิประโยชน์แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
สรจ.พิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2561
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2561
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประสานการฝึก และการรวมกลุ่มฝึกให้กับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)
แรงงานจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่บรรยายภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพิจิตร
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจจังหวัด และ คณะทำงานจัดทำประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร
ซักซ้อมการทำการแสดงความเคารพในงานพิธีต่างๆ
สรจ.พิจิตร ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรจ.พิจิตร ร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ
สรจ.พิจิตร ลงพื้นที่ประสานการฝึก และรวมกลุ่มฝึกให้กับผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สรจ.พิจิตร ร่วมงานแถลงข่าว และพิธีเปิด “เทศกาลชมดอกกระเจียว (ยักษ์) บานที่บ้านเขาโล้น”
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2561