ข่าวกิจกรรม

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 รุ่น "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
จังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3/2562
โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมจัดงานพิจิตรสุขใจ บึงสีไฟหรรษา
สรจ.พิจิตร ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด) รอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร (ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562)
สรจ.พิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562
สรจ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจการของสถานประกอบกิจการและการเตรียมความพร้อมการนำเสนอผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แรงงานจังหวัดพิจิตร ออกตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน สร้างฝายน้ำล้น
จังหวัดพิจิตร ออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนบูรณาการการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นทีมวิทยากรการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมตามโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร หัวข้อ"การสร้างอาชีพ อย่างยั่งยืน"
ประชุมเตรียมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2562 "แรงงานพิจิตรรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ปลูกต้นไม้ร่วมกัน ต่อต้านยาเสพติด"
สรจ. พิจิตร เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน (งบพัฒนาจังหวัดพิจิตร) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรจ. พิจิตร ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร
สรจ. พิจิตร เปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดพิจิตร กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรการผูกผ้าและการพับผ้า