อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานแรงงานจังหวัด 
 

1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับ 
    ผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด 
2 .ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา
    เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในขตพื้นที่จังหวัด 
3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด  

4. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย