ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร

 

     ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอตะพานหิน (ห้องท้องถิ่น) ถนน แดงทองดี ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

 โทรศัพท์มือถือเจ้าหน้าที่ 090-9303266  

 

    

 "ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานยินดีรับใช้และให้บริการ"

 

" ศูนย์บริการร่วม "

 

                      ความหมายของศูนย์บริการร่วม หมายถึง  หน่วยงานให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้ การกำกับดูแลของกระทรวงและจังหวัด  โดยนำงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไม่มี ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน  จากหลายส่วนราชการในสังกัดกระทรวงและจังหวัด  มาไว้  ณ  สถานที่แห่งเดียวกัน คือ  ศูนย์บริการร่วม  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินการได้หลายเรื่อง พร้อมกันในคราวเดียว  ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม  การขอทราบข้อมูล  การขออนุญาต

หรือการขออนุมัติในเรื่องใดๆ  ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  โดยติดต่อเจ้าหน้าที่  ณ  ศูนย์บริการร่วม เพียงแห่งเดียว

 

                    " วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม "

 

                    เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นขอรับบริการที่เกี่ยวข้องได้ที่ศูนย์บริการร่วมแห่งใดแห่งหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนประหยัดเวลาในการเดินทางไปติดต่อส่วนราชการและหน่วยงานหลายๆ  แห่ง  โดยศูนย์บริการร่วมจะเชื่อมโยงบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนของส่วนราชการไว้ในที่เดียว  โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการร่วมคอยให้บริการแก่ประชาชน

 

                   " ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจะให้บริการใน  3  ประเภทดังนี้ " 

  1.  การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร 

  2.  การให้บริการรับเรื่องส่งต่อ                                     

  3.  การให้บริการเบ็ดเสร็จ  

  

สำหรับผู้ที่อยู่บริเวณพื้นที่อำเภอใกล้เคียงหากประสงค์จะขอติดต่อบริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน