สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

 

   

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพิจิตร

   

THAILAND 4.0 by MOC